วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2554

ถอดคำประพันธ์ เรื่อง รามเกียรติ์

 ด้วยเดชนิ้วเพชรสิทธิศักดิ์              ขาหักล้มลงไม่ทนได้
นางกลายเป็นองค์นารายณ์ไป         เหยียบไว้จะสังหารราญรอน

แปลความได้ว่า     ด้วยเดชนิ้ว  ขาหักลง   กลายเป็นพระนารายณ์  เหยียบร่างไว้จะสังหาร  บัดนั้น                                                       นนทกแกล้วหาญชาญสมร
เห็นพระองค์ทรงสังข์คทาธร                    เป็นสี่กรก็รู้ประจักษ์ใจ
ว่าพระหิวงศ์ทรงฤทธิ์                               ลวงล้างชีวิตก็เป็นได้
จึ่งมีวาจาถามไป                                       โทษข้าเป็นไฉนให้ว่ามา

แปลความได้ว่า   นนทกกล้าหาญ เห็นพระนารายณ์ จักรคทา
และธรณี
ว่าก่อนจะตายกุมภกรรณ  เห็นพระรามเป็นพระสี้กรทรงเทพอาวุธจักรสังข์ ทั้งตรีคทาศิลป์ศร จึงรู้ว่านารายณ์ฤทธิรอน จากกระเษียรสาครเสด็จมา ว่าพระนารายณ์ หริ จะทำลายชีวิต จึงมีคำถามถามไปว่า มีโทษอย่างไรให้ว่ามา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น